Obchodní podmínky

Provozovatel: DigiLabs Software, s.r.o.
IČO: 089 50 334
sídlo: Jaselská 188/5, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116351 (dále jen "Provozovatel")

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a uživatelem produktu Důvěrná schránka (dále jen "Uživatel").

1.2 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která si na internetových stránkách duvernaschranka.cz zřídila účet.

1.3 Primární funkcí produktu je vytvořit bezpečné prostředí pro komunikaci mezi jednotlivými uživateli, resp. mezi oznamovateli a ověřenými subjekty. Oznamovatel se rozumí kterýkoliv Uživatel, který si pomocí registrace na internetových stránkách vytvořil uživatelský účet a následně odeslal zprávu (podnět). Ověřeným subjektem se rozumí Uživatel, který si pomocí registrace na internetových stránkách vytvořil uživatelský účet, následně vytvořil a ověřil subjekt a stal se jeho správcem.

1.4 Uživatel je povinen se seznámit se s těmito OP, přičemž registrací na internetových stránkách Uživatel souhlasí se zněním OP a je povinen se jimi řídit.

1.5 Uživatel je povinen seznámit s obsahem těchto OP všechny osoby, které budou za Uživatele a s jeho vědomím pracovat s uživatelským účtem a/nebo jej budou prostřednictvím internetových stránek obsluhovat.

1.6 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění OP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Uživatel má povinnost pravidelně kontrolovat, zda jsou mu známy aktuální OP.

 

2. Podmínky využití Důvěrné schránky

2.1 Uživatel se zavazuje používat produkt v souladu s platnými zákony a předpisy. Používání produktu musí být v souladu s jejím určením, tedy pro komunikaci mezi Uživateli, vytváření podnětů, jejich administrace a správa.

2.2 Uživatel nesmí používat produkt k šíření nelegálního obsahu nebo k porušování práv třetích osob. V případě, že Uživatel využije produkt k takovým účelům, bude nést plnou odpovědnost za své jednání. Uživatel dále nesmí používat online schránku důvěry k rozesílání spamu, nevyžádané pošty či jiného obsahu, který by mohl být považován za nežádoucí.

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat Uživateli přístup k produktu, pokud Uživatel porušil OP nebo platné zákony a předpisy. V takovém případě nebude mít Uživatel nárok na jakoukoli formu náhrady nebo odškodnění.

2.4 Uživatel je povinen dbát o bezpečnost svého přístupu k produktu a nesmí své přihlašovací údaje sdílet s třetími osobami. V případě, že Uživatel má podezření, že jeho přihlašovací údaje byly zneužity nebo ohroženy, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Provozovatele. Rovněž je povinen učinit veškeré možné kroky k zamezení cizí osobě k přístupu k důvěrným informacím, ke kterým je možné skrze jeho osobní účet přistupovat a to ve vztahu ke všem aktuálně platným zákonům na ochranu důvěrných informací.

2.5 Využíváním služeb Důvěrné schránky ze strany subjektu (registrací profilu subjektu) je subjekt povinen umístit na své webové stránky logo Důvěrné schránky a odkazovat se jím (pomocí HTML značky odkazu) na webové stránky Důvěrné schránky (tedy https://duvernaschranka.cz a nebo na konkrétní veřejnou URL adresu subjektu ve službě Důvěrné schránky). Loga jsou dostupná na následující adrese:  https://duvernaschranka.cz/loga.zip. Loga je možné dále modifikovat pouze na základě předchozí konzultace a písemného svolení provozovatelem služby, tedy společností DigiLabs Software, s.r.o.

 

3. Ochrana osobních údajů

3.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

3.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze v rozsahu nezbytném pro plnění účelu produktu a poskytování služeb spojených s produktem. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v souladu s těmito OP.

3.3 Provozovatel bude chránit osobní údaje Uživatelů proti ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu třetích osob.

3.4 Provozovatel nesdělí osobní údaje Uživatelů třetím osobám bez předchozího souhlasu Uživatele, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem. V takových případech bude Provozovatel postupovat v souladu s platnými zákony a předpisy.

3.5 Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Uživatel může tyto práva uplatnit vůči Provozovateli písemně pomocí elektronické pošty na adrese info@duvernaschranka.cz.

 

4. Zodpovědnost

4.1 Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené Uživateli v souvislosti s užíváním produktu, pokud takové škody vznikly následkem jednání Uživatele proti obchodním podmínkám, nezodpovědného chování Uživatele nebo následkem jiných okolností, na něž nemá Provozovatel vliv.

4.2 Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetí osobou v souvislosti s užíváním online schránky důvěry, pokud takové škody vznikly následkem jednání třetí osoby, na kterou nemá Provozovatel vliv, nebo následkem jiných okolností, na něž nemá Provozovatel vliv.

4.3 Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku výpadku či omezení provozu online schránky důvěry, pokud vznikly následkem okolností, na něž nemá Provozovatel vliv, jako jsou například poruchy nebo výpadky elektrického proudu, internetového připojení, nebo jiné poruchy technického zařízení třetích osob.

4.4 Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k minimalizaci rizik vzniku škod Uživatelům v souvislosti s užíváním produktu. Pokud však dojde k vzniku škod, Provozovatel neodpovídá za vzniklé škody.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.3.2023